School of wellness and well-being

Sarinla Ekawada

Naturvänligt  helande och välbefinnande för kropp, sinne och själ

Ekawada- echoes from within/ ekon inifrån

In English (white text)
På Svenska (gula texter)

Ekawada is a name and an idea that is born out of meditation and Sarinla-Hilot Healing Art discipline.
It is a combination of messages that was shown during a Manghihilot and Baybayin ritual.

Manghihilot is the practitioner of the traditional healing art of Hilot, an ancient body treatment from the Philippines. 

Hilot is an ancient method of healing and is still widely used in the Philippines. 

This ancient healing method is built on the traditional Philippine medicine and is taught by the older generation to an apprentice within the family. 

The oral and practical lessons were received, practiced and taught by the heirs continuously throughout the generations. Hilot becomes a significant part in their way of life.


Baybayin is one of the many native scripts in the precolonial Philippines.

The development of Baybayin is still somewhat of a mystery in the Philippines.

Due to the destruction of native literature of the authorities under the invasion era in the

Philippines and the poor conservation of writing materials, 

it became difficult and almost impossible to trace the history of Baybayin.

According to scholars, Baybayin is derived from the Kawi script of Java and from the 

Indian scripts.

Authentic Hilot practitioners and traditional medicine men and women in the Philippines are trained by their mentors during her or his apprentice years on how to read the signs, symbols and hidden messages that are presented by nature and the celestial bodies that comprise the universe.
Baybayin is one of the tools that are used to read and translate these 

messages.

E - means to breathe in order to find your inner desires and true self

Ka - means to build a bridge between your inner self and outer self

Wa - means acceptance and release or to release or open something that has been contained

Da - means to stop and lie down, to surrender to the elements of nature and let yourself be healedPå Svenska: 
Ekawada är ett namn och en idè som föds av meditation och hilot-disciplinen.
Det är en kombination av budskap som visades under en Mnghihilot och Baybayin ritual.

Manghihilot är utövaren av den traditionella helande metod Hilot som används i stor sträckning i Filippinerna.
Denna antika helande metod i grunden bygger på  den traditionella Filippinska medicin som lärs ut av den äldre generationen till en lärling inom familjen. De muntliga och praktiska lärdomarna togs emot, utövas och lärdes ut av arvtagarna kontinuerligt genom generationerna. Hilot blir ett viktigt del av deras sätt att leva. 

Baybayin är ett av de många inhemska skripten för förkoloniala Filippinerna. 

Utvecklingen av Baybayin är fortfarande något av ett mysterium i Filippinerna. 

På grund av förstörelse av infödd litteratur av myndigheterna under invasionsmaktens styre i Filippinerna och dålig bevarande av skrivmaterial, blev det svårt och nästan omöjligt att spåra historien om Baybayin.  

Baybayin härleds från Kawi skript från Java och från Indiska skript.

Autentiska Hilot utövare och traditionella medicinska män och kvinnor i Filippinerna är utbildade av sina mentorer under sina lärlingsår om hur man läser tecken, symboler och dolda budskap som presenteras av naturen och himlakropparna som omfattar universum. 

Baybayin är ett av de verktyg som används för att läsa och översätta dessa meddelanden.

E - betyder att andas in för att hitta din inre längtan och sanna jag

Ka - betyder att bygga en bro mellan ditt inre jag och yttre själv

Wa - betyder acceptans och släppa eller släppa något som har inneslutna 

Da - betyder att stoppa och ligga ner, att överlämna sig till naturens element och låt dig bli helad

Embrace your health and wellbeing
Omfamna din hälsa och välbefinnande


Ekawada Organic Health & Wellness Center is a humble place for holistic healing and wellness.
Here, visitors can balance their body, mind and soul with nourishing organic food, touch therapy and talk therapy as well as different forms of yoga and meditation, all offered in a harmonious and nature-friendly environment.

Ekawada offers a personal and customized healing experience that is essential in the life of each individual to be able to recharge their mental, physical and spiritual condition.

Our vision is to establish a unique health resort in a new dimension that offers a personal journey with a comprehensive holistic approach to revitalize the mind, body and soul in an idyllic setting,  to address the individual needs and to manage our broad range of wellness packages, treatments and customized programs.

På svenska:
Ekawada Organic Health & Wellness är en landsbygdskurort för holistisk helande och välbefinnande.  Här kan besökarna balansera kropp, sinne och själ med närande ekologisk mat, beröringsterapi och samtalsterapi samt yoga och meditation i en harmonisk och stressfri miljö.

Ekawada erbjuder en personlig och skräddarsydd helande upplevelse som är essentiell i varje individs liv för att kunna ladda det mentala, fysiska och andliga tillståndet.

Vår vision är att etablera en unik kurort i en ny dimension som erbjuder en personlig resa med en total helhetssyn på vitalisering av sinne, kropp och själ i en idyllisk miljö, samt att ta itu med individuella behov och förvalta vårt breda utbud av friskvårdspaket, behandlingar och skräddarsydda program.
Michelle Söderman
Healer´s name: Sarinla
Talk and touch therapy
Sarinla-Hilot Healing Art
Mindfulness
I owe me self discovery
ACT & KBT
Burnt-out syndrome management
Grief management
Fibromyalgia management
Pain management
Phobia free life
Vipassana meditation
Zen meditation
Intuitive healing
Stress management
Qi Gong
Reiki healing
Prana healing
Sustainable lifestyle coach

From childhood and onwards, we have only learned to investigate and verify things in the external world. No one has taught us how to look within, to find within ourselves, and to verify within self itself.
This is why we remain strangers to ourselves, while we are so busy trying to get to know more about the others. This lack of self-understanding is one of the main reasons why our relationships do not seem to work, and why confusion and disappointment so often prevail in our lives. The core part of our mind that shelters our experiences remains undisciplined. It is easy for us to say that our body is in our mind, but the genuine dilemma is that our whole mind should be in the body and not vice versa.
We learn how to move and behave in the outer world, but we never learn to be still and examine what is within ourselves. When we learn to do this, we can achieve the greatest satisfaction that can ever be experienced, somehing that our modern generation has been struggling with. All other sources of hapiness in the world is temporary, but the indulgence of a sustainable health and wellness is immense and constant. This truth is strongly supported by a broad range of wise men and women because this truth is governed by the universal law of nature.
Come and learn together with Sarinla to systematically explore your inner dimensions wherein you commit yourself to yourself, find your inner compass and use it to explore your inner self. Because only through this internal journey and self discovery can you reconnect with everything  else beyond you. Turn inward and listen to the echoes from within...

På Svenska:
Från barndomen och framåt, har vi bara lärt oss att undersöka och verifiera saker i den yttre världen. Ingen har lärt oss hur man ser, finner och kontrollerar inom sig själv.

Detta är anledningen till att vi förblir främlingar för oss själva, medan vi är så upptagna med att försöka att få veta mer om de andra. Denna brist på självförståelse är en av de främsta anledningarna till varför våra relationer inte verkar fungera, och varför förvirring och besvikelse så ofta råder i våra liv. Kärndelen av vårt sinne som beskyddar våra erfarenheter förblir odisciplinerad. Det är lätt för oss att säga att vår kropp är i vårt sinne, men det genuina dilemmat är att hela vårt sinne bör vara i kroppen och inte motsatsen.

Vi lär oss hur man ska gå och uppföra sig i den yttre världen, men vi lär oss aldrig att vara stilla och undersöka vad som finns inom oss själva. När vi lär oss att göra detta, kan vi uppnå den största tillfredsställelse som någonsin kan upplevas, någonting som vår moderna generationen har kämpat med. Alla andra källor för glädje i världen är tillfälliga, men upplevelse av en hållbar hälsa och välbefinnande är enorm och konstant. Denna sanning har starkt stöd av ett brett spektrum av kloka män och kvinnor eftersom denna sanning styrs av den universella lagen i naturen.
Kom och lär tillsammans med Sarinla att systematiskt utforska dina inre dimensioner där du förbinder dig till dig själv, hittar din inre kompass och använder den för att utforska ditt inre själv. Eftersom endast genom denna inre resa och självupptäckt kan du återknyta med allt annat utanför dig. Vänd dig inåt och lyssna på ekon inifrån ...


India (Helena)

-Yoga instructör
-Capoeira instructor

-Apprentice Hilot healing art

-Founder LocalYoga

-Founder RE:CONNECTCapoeira- Liberation of body and mind

The benefits of Capoeira:

 • Reduces stress and increases self-esteem as well as body awareness.
 • Improves fitness, agility, flexibility, strength, coordination balance and concentration.
 • No prior knowledge is required because movements are governed by the body's own condition.


What is Capoeira?
Capoeira is an Afro-brasilian martial art camouflaged in a dance of kicks, self-defense, acrobatics accompanied by traditional rhythms and singing. Brazil's cultural heritage has more to offer in terms of Portuguese traditions, history and language.

Is Capoeira a martial artistry or a martial sports?
Capoeira can be described in many different ways and none of them are wrong. It is a battle form developed by African slaves living under brutal conditions in Brazil during the colonization period. The battle form became the slave's liberation from oppression and when slavery was abolished in Brazil in 1888, many slaves survived by showing Capoeira as a dance with spectacles. Today, Capoeira is a symbolic struggle that is practiced all over the world by children and adults of all ages and is also considered as martial arts.

India's Journey
About ten years ago, India (today 34 years) came in contact with the martial art of Capoeira and was enchanted by the characteristic spectacle between two people in a ring of singing people and a number of people who played instruments.
These two people in the ring moved in line and in accordance with the music in a weightless and uninterrupted interaction of kicks, turns and defense.

Since this meeting, Capoeira has intertwined with Helena's life and has strong roots today in India's character. India uses Yoga as an important tool within Capoeira to deepen the knowledge of body and mind.


The association Capoeira Senzala Cultura Brasilera
In 2008, the association of Master Kiura from Rio de Janeiro, Brazil, was started, and he currently holds trainings around Greater Stockholm for children and adults of all ages.
The training in Hagsätra is held by India (Corda Azul) with the guidance of Master Kiura.
Basic education in addition to her Grade Corda Azul (Capoeira Senzala Cultura Brasiliera) SAFE Functional Training Including Anatomy, Physiology, Myology and Training SISU- Children & Youth Platform Pedagogy and Leadership.

You can find more about India and Capoeira at www.stockholmcapoeira.se and India's training on the Facebook page Capoeira Hagsätra.


Capoeira- Frigörelse av kropp och sinne

 

Fördelarna med Capoeira:

Reducerar stress och ökar självförtroendet samt kroppskännedom.

Förbättrar konditionen, smidigheten, flexibiliteten, styrka, koordination balans och koncentrationsförmågan.

 

Inga förkunskaper krävs då man rör sig efter kroppens egna förutsättningar.

 

Vad är Capoeira?

Capoeira är en afrobrasiliansk kampkonst kamouflerad i en dans med sparkar, självförsvar, akrobatik till traditionella rytmer och sång. Brasiliens kulturarv som har mer att erbjuda i form av traditioner, historia och språkkunskap inom portugisiska.

 

Är Capoeira en kampkonst eller en kampsport?

Capoeira kan beskrivas på många olika sätt och inget av dem är fel. Det är en stridsform som utvecklades av afrikanska slavar som levde under brutala förhållanden i  Brasilien under koloniseringstiden. Stridsformen blev slavarnas frigörelse från förtrycket och när slaveri avskaffades i Brasilien år 1888 försörjde många slavar sig genom att visa upp Capoeira som en dans med skådespeleri.  Idag är Capoeira en symbolisk kampkonst som utövas över hela världen av barn och vuxna i alla åldrar och som även anses som kampsport.

 

Indias resa

För cirka tio år sedan kom India (idag 34år) kontakt med kampkonsten Capoeira och förtrollades av den karaktäristiska skådespelet mellan två personer i en ring av sjungande människor och en begränsat antal personer som spelade instrument. Dessa två personer i ringen rörde sig i takt och i enlighet till musiken i ett viktlöst och obehindrat samspel av sparkar, hjulningar och försvar.

Sedan detta möte har Capoeiran sammanflätats med Helenas liv och har starka rötter idag i Indias karaktär. India använder sig utav Yoga som ett viktigt verktyg inom Capoeira för att fördjupa kunskapen inom kropp och sinne.


Föreningen Capoeira Senzala Cultura Brasilera

År 2008 startades föreningen av Mästare Kiura från Rio de Janeiro Brasilien, och han håller idag träningar runt om i Stor Stockholm för barn och vuxna i alla åldrar.

Träningen i Hagsätra hålls av India (corda azul) med vägledning av Mästare Kiura.

Grundutbildningar utöver hennes Gradering Corda Azul (Capoeira Senzala Cultura Brasiliera) SAFE-Funktionell träning inkl Anatomi, Fysiologi, Myologi och träningslära SISU- Barn & ungdom Plattformen Pedagogik och Ledarskap. 

 

 

Ni hittar mer om oss på www.stockholmcapoeira.se och Indias träningar på Facebooksidan Capoeira Hagsätra.

Filipa Ekeroth Simoes

Yoga instructor

Meditation instructor

Moragami - Entrepreneur

FIlipa has been dedicated to her search for the big questions in life since her teenage years.

Doing her investigation through many different traditions from olden times to modern science, she now has her daily practice in Raja yoga and Zen meditation.  She is still a student of these and other philosophies that stem from all cultures around the world and delights in drawing the parallels that cross beyond borders and time.  She is passionate about building community and engaging in action in whatever is needed at the moment.

She believes that one must commit to doing and giving back as well as simply surrender to the mystery of life and find the humor of it all.

She will constantly invite you to become intimate with the present moment as well as with yourself and ultimately encourage you to relate to others in the same manner.


På Svenska:

Filipa har ägnat sig åt sökande efter de stora frågorna i livet sedan tonåren.
Hon gör undersökningar av många olika traditioner från forna tider till modern vetenskap och
utövar nu dagliga övningar i Raja yoga och Zenmeditation. Hon är fortfarande en lärling av dessa och andra filosofier som härrör från många kulturer runt om i världen och fröjdas i att konstruera paralleller som korsar bortom gränser och tid. Hon brinner för att bygga gemenskap och delta i åtgärder i vad som behövs för tillfället.
Hon tror att man måste åta sig att göra och ge tillbaka till livet och även underkasta sig till livets mysterium och hitta humor i det hela.
Hon kommer ständigt med inbjudningar till att bli intim med nuet samt med dig själv och slutligen uppmuntra dig att relatera till andra på samma sätt.Myona  Söderman
Myona's Creations Sustainable Fashion
Designer - Moragami
Designer- Sarinla Saplot

Myona wants you to express your personal style while staying true to your morals!

Textile is an indispensable element of human society throughout its history,
and has been an important commodity traded globally over centuries.
However, textiles exert various environmental impacts in their life
cycle. In addition, the consumption of textile products has been growing
over time globally. The increase in consumption
has consequences both in terms of increased textile waste
flows and in terms of the environmental impacts associated with production,
use and end-of-life management of textiles.

Myona's Creation - the answer to sustainable fashion
 • Textiles should be designed for reuse and/or recycling depending on the expected life time of textile product 
 • Conventional materials to a large extent needs to be replaced by more sustainable materials
 • Ethically sourced organic and recyled materials and socially responsible methods of production helps to maximize sustainability

 • På Svenska:
 • Myona vill att du uttrycker din personliga stil med ett rent samvete!
  Textil är en oumbärlig del av det mänskliga samhället genom historien,
  och har varit en viktig handelsvara globalt under århundraden.
  Men textilier har olika miljöeffekter i sitt produktionscykel. Dessutom har konsumtionen av textilprodukter ökat övetiden globalt. Konsumtionsökningen har miljökonsekvenser i samband med produktion, användning och avfallshantering.

  Myona's Creations - Svaret på hållbart mode
  Textiler bör utformas för återanvändning och / eller återvinning beroende på den förväntade livstiden för textilprodukter
 • Konventionella material måste till stor del bytas ut mot mer hållbara material
  Etiska, ekologiska och återvunna material och socialt ansvar på produktionsmetoder bidrar till att maximera hållbarheten